Volonteri u TPK/APK

vollo=htjeti, željeti
voluntas=volja
voluntarius=dobrovoljan, dragovoljan

Prvi Zakon o volonterstvu (NN 58/07) u Republici Hrvatskoj donesen je 2007. godine kako bi se osiguralo društveno okružje povoljno za razvoj volonterstva, spriječile moguće zlouporabe, zaštitilo volontere i organizatore volontiranja te kako bi se na zakonskoj razini uredio položaj svih pravnih i fizičkih osoba uključenih u organizirano volontiranje.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu usvojen je 8. veljače 2013. godine na 7. sjednici Hrvatskog sabora, objavljen je 26. veljače 2013. u Narodnim novinama br. 22/13. te je stupio na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Ovim se Zakonom uređuju osnovni pojmovi vezani za volontiranje, temeljna načela volontiranja, vrijednosti volontiranja, uvjeti volontiranja, prava i dužnosti volontera te organizatora volontiranja, uvjeti sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontiranja, izdavanje potvrde o volontiranju, izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, državna nagrada za volontiranje te nadzor nad izvršenjem ovoga Zakona.

Definicija volontiranja:
„Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.“ ( Zakon o volonterstvu, 2013. )

POTVRDA O KOMPETENCIJAMA STEČENIM VOLONTIRANJEM
Izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (Narodne novine 58/07, 22/13) pokriveno je važno područje koje nije bilo definirano dosadašnjim zakonskim odredbama, a odnosi se na priznavanje i vrednovanje volonterskog rada, posebno mladih, kako bi se priznale i vrednovale kompetencije stečene volontiranjem. Namjera Potvrde je pružiti podršku volonteru/ki u prepoznavanju svojih znanja, vještina i pripadajuće samostalnosti i odgovornosti stečenih volonterskim iskustvima, kako bi njima mogao/la poboljšati i upotpuniti svoj životopis te se bolje predstaviti potencijalnim poslodavcima.

ETIČKI KODEKS VOLONTERA
Cilj Etičkog kodeksa je poticati razumijevanje i prihvaćanje propisanih načela i standarda te njihovu primjenu u svakodnevnoj organizaciji i pružanju volonterskih usluga. Etički kodeks predstavlja minimalni zajednički sustav vrijednosti koji organizatori volontiranja i volonteri prihvaćaju u svom području djelovanja. Pisan je na razini općenitosti koja organizatorima volontiranja omogućuje razradu propisanih standarda sukladno načelima organizacije, poštujući tako specifičnosti organizacije, a posebno potreba korisnika volonterskih usluga.

VOLONTERSKI RAD U TERAPIJAMA POMOĆU KONJA

Temelji volonterskog rada u terapijama pomoću konja su:

•    OBUKA ( kako nešto radimo )
•    EDUKACIJA ( kako i zašto nešto radimo )
•    OBRAZOVANJE ( provođenjem radionica npr. terapije uz pomoć konja, Bobath terapija, dijagnoze, prehrana konja, skrb o konjima, volonterski rad i ostalo vezano za terapije pomoću konja kroz koje volonteri usvajaju nova znanja )
•    ODGOJ ( izgrađujemo pozitivne osobine ličnosti, stavove, pogled na život i svijet, te karakterne i moralne, radne i društvene vrijednosti kroz konkretne volonterske zadatke u kojima su volonteri inicirani,vođeni i uvažavani )