Konj kao dio terapijskog tima

Konj pripada porodici sisavaca( Equidae), iz reda neparnoprstaša (Perissodactyla), odnosno kopitara (Ungulata) koja obuhvaća i zebre i magarce.

Konji su životinje koje žive u krdima u kojima je uspostavljena hijerarhija. U krdu su životinje podređene alfa jedinki. Na nešto novo, opasno konj najčešće reagira bijegom, jer su po prirodi vrlo plahe životinje.

Gledajući kroz povijest konj je u početku služio kao izvor hrane i odjeće.
Domestikacijom konja(u KAMENO DOBA prije 30 tisuća godina ) čovjek ga je koristio kao transportnu životinju. Koristio ga je u ratovima, jašuči ga i prezajući u bojna kola(Rimska i Grčka vojska).
Tek u srednjem vijeku konj se počeo koristiti i u poljoprivredi za obradu zemlje. A u današnje vrijeme konj se koristi u športu i za rekreaciju, a najnovija primjena konja je u turizmu.
U Hrvatskoj trenutno ima oko 22 000 konja, a u svijetu oko 61 milijun grla.

Promatranjem očiju, ušiju, repa, glasanja i znoja, možemo doznati puno o psihičkom stanju konja, što nam pomaže u radu s njim.
Oči kod konja mogu biti mirne, bistre, doborćudne, male, ljutite, zloćudne, nemirne, plašljive. Konj gleda bipolarno, s tim da tik ispred sebe i iza sebe ne vidi, i upravo je to razlog zašto konj udara sa zadnjim nogama. To mu je mehanizam obrane od nečeg što ne vidi i zato je vrlo bitno da mu se javi prilikom prolaska iza njega.
Konj ušnu školjku može pomicati u svim smjerovima i neovisno jedno o drugom, te na taj način bolje hvataju zvučne valove.Čuje čak 5x bolje od čovjeka, te je to razlog zašto ne smijemo vikati pored konja.

Postoje četiri osnovne potrebe konja, koje moramo zadovoljiti kako bi naš konj bio sretan, a to su voda, hrana, san i kretanje. Konj popije oko 40 litara vode na dan i pojede oko 15 kg hrane dnevno, naravno količine ovise o pasmini konja, namjeni konja, količini rada i još niiz faktora. Konj koji živi u prirodi mogao bi jesti 16 sati dnevno. Konj spava kratko, periodično, bez posebnog kontinuiteta i do 6 h dnevno. Spavanje se odvija uglavnom u stojećem stavu, pogotovo kod odraslih, zdravih konja, ali kada osjećaju potpunu sigurnost konji vrlo često i leže.

Razlikujemo više boja dlake kod konja, a to su vranac, dorat, bjelac, alat, izabel, sivac, šarac, kulaš i palomino. Ali konji vrlo često imaju i bijele oznake na glavi(cvjetast, lisast, brnjast…) i nogama(petast, polučarapast, čarapast…) koje su jedinstvene.

Konj ima tri osnovne kretnje,a to su hod – četverotaktno kretanje, kas – dvotaktno kretanje, pri čemu se istodobno pokreće dijagonalan par nogu i galop –trotaktno kretanje,amože biti lijevi(prednja lijeva je vodeća noga, ali konj kreće stražnjom desnom, zatim istodobno slijede stražnja lijeva i prednja desna) i desni

Konje možemo držati u stajama pojedinačno i grupno.
Pojedinačno može biti u boksovima koji su ugrađeni unutar objekta ili kao zasebne jedinice, te na vezu.
Grupno držanje konja dijeli se na držanje u zatvorenim objektima (zajednički boks), poluotvorenim objektima i otvorenim objektima (hladni objekti).

U samom radu sa konjima bitan je bonton u ophođenju s njima, pa tako je prije svega bitno pravilno prilaženje konjima. Ako konj nije zavezan, polako mu se približite sa strane i javite mu se glasom. Iskoristite svoj glas i nježan dodir. Nemojte vikati, trčati po manježu i ispustima ili napraviti nagli pokret u blizini konja. Konju priđite sa strane(ako je to moguće), nikada od straga.
Držite noge podalje od konjskih kopita jer bi vas konj mogao slučajno nagaziti.
Nikada ne prolazite ispod konja.

Još jedna vrlo bitna stvar u radu s konjima je održavanje higijene. Osim redovitog održavanja staja konja moramo i redovito timariti. Oprema odnosno četke za timarenje su: češagija ili metalni jež, gumeni jež, jež četka, tvrda četka, mekana četka, rukavice, spužve, češljevi i pik.
Također je bitno redovno obrezivanje ili potkivanje konja. Osnovni dijelovi kopita su žabica, žabični kanali, taban, rožina, bijela crta, kruna, nokat.

Samo kombinacijom iskustva, znanja, dosljednosti, mogućnosti, strpljenja,upornosti razumijevanja i povjerenja vodi do pozitivnih rezultata.