Zapisnik sa 4. Redovne skupštine Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja

Skupština je održana u Rijeci, 28. travnja 2018. godine u prostorijama Udruge „Pegaz“ na adresi Put pod Rebar, br.10. Rijeka s početkom u 12 sati

Dnevni red skupštine:

 1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, verifikacijske komisije, ovjerovitelja zapisnika,
 2. Usvajanje Zapisnika sa prošle Skupštine
 3. Izvješće o radu za 2017. godinu te Financijski izvještaj za 2017.- M.Stojnović, predsjednica HS IPK
 4. Uvodno izlaganje – M.Stojnović, predsjednica HS IPK
 5. Predstavljanje „Nastavnog programa usavršavanja za poslove terapeuta za provedbu terapija pomoću konja“ i „ Nastavnog programa osposobljavanja za poslove instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom“ -M.Drempetić, mag. rehab.educ, hipoterapeut (CIRIUS-Kamnik), voditelj jahanja za OI (HOA)

(pauza 10 min)

 1. Standard područja intervencija pomoću konja- M.Stojnović, mag.logoped., terapeut za TPK (Ministarstvo R.Slovenije), voditelj sportsko-rekreativnih aktivnosti za OI (HOA),
 2. Instrumentarij za istraživački rad DORI-M. Vuga, mag.rehab.educ.
 3. Plan rada i financijski plan za naredno razdoblje – M.Stojnović, predsjednica HS IPK
 4. Razno:
 • Prijedlog komisije za izradu Pravilnika o licenciranju
 • Prijedlog komisije za izradu Strateškog plana za naredno razdoblje
 • Izbor člana Upravnog odbora ( zamjena)
 • Ostale informacije

 

Prisutni:

 • Josip Knezić – Udruga fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja, Oroslavje, Centar „ Ritam s konjem“
 • Sandra Hernes, Udruga fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja, Oroslavje
 • Ivica Žunić – KDJ „Pegaz“, Rijeka
 • Alenka Beredika – Udruga Kas, Sisak
 • Anita Trstenjak – Udruga Kas, Sisak
 • Suzana Živković – KK Kolan, Šibenik
 • Oliver Živković – KK Kolan, Šibenik
 • Marijana Ač Rapčan – KK “Eohippus“, Vinkovci
 • Marita Mučić – Udruga „Don Kihot“, Zagreb
 • Matea Drempetić -Udruga „Don Kihot“, Zagreb
 • Tamara Sremec – Udruga „Pegaz“, Rijeka
 • Mirjana Stojnović – Udruga „Pegaz“, Rijeka
 • Loredana Prodan Kurz- KK „Muntić“ Ližnjan

Gosti : Slavica Kecman, BIH

             Rajka Petrović, BIH

 

Ad 1.) Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, verifikacijske komisije, ovjerovitelja zapisnika

Za radno predsjedništvo predloženi su: Josip Knežić (Udruga fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja, Oroslavje), Marita Mučić  (Udruga „Don Kihot“, Zagreb) te Mirjana Stojnović ( Udruga „Pegaz“. Rijeka) po funkciji predsjednice Saveza.

Za ovjerovitelja zapisnika predlaže  se  Anita Trstenjak ( Udruga Kas, Sisak).

Za članove verifikacijske komisije predloženi su Suzana Živković (KK „Kolan“ Šibenik) i Matea Drempetić (Udruga „Don Kihot“, Zagreb)

Za zapisničara se predlaže Tamara Sremec (Udruga „Pegaz“, Rijeka).

Mirjana Stojnović izvijestila je članove Skupštine kako je putem maila poslan popis članica zajedno s zahtjevom za plaćanje članarine te obrascem za slanje Odluke o izboru delegata za skupštinu. 

Dobila je informacije kako udruga HIRON iz Velike Gorice planiraju prestanak obavljanja djelatnosti i likvidaciju udruge zbog nemogućnosti dogovora s gradom Velika Gorica o korištenju prostora.

Udruga Nada iz Vrbovca se nije očitovala na pozive, nije uplatila članarinu te je upitan nastavak članstva u Savezu.

Udruga iz Rovinja je dostavila odluku o likvidaciji udruge čime je i formalno prestala biti članica.

Nova članica Saveza je udruga KK „Muntić“ iz Ližnjana.

Na prijedlog Skupštine u točku 1. dnevnog reda dodaje se stavka „usvajanje poslovnika i dnevnog reda Skupštine“.

Pozivnice i predloženi dnevni red te svi materijali skupštine dostavljen su svim članovima elektroničkim putem prije početka Skupštine, te na njih nije zaprimljena niti jedna primjedba.

Poslovnik o radu je važeći od prošle skupštine.

Zaključak Ad 1.) :

Skupština je jednoglasno prihvatila predložene osobe za navedena radna tijela te usvojila dnevni red Skupštine.

Verifikacijska komisija je ustvrdila da su od 11 članica na skupštini prisutni predstavnici  8 udruga ,  a od ukupno 22 zastupnika na Skupštini ih je prisutno 13 s pravom glasa te prema čl. 21 statuta Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja Skupština može donositi pravovaljane odluke.

 

Ad 2. ) Prihvaćanje zapisnika sa prošle Skupštine

Predsjednica saveza, Mirjana Stojnović, podsjetila je članove Skupštine kako je zapisnik sa prošle Skupštine Saveza održane 8. travnja 2017. godine u Velikoj Gorici svima dostavljen putem maila te nije zaprimila niti jednu primjedbu.

Zaključak Ad 2.):

Predstavnici Skupštine nisu imali pitanja niti komentara na podneseni Zapisnik.

Skupština je jednoglasno usvojila zapisnik sa prošle skupštine.

 

Ad3.   Izvješće o radu za 2017. godinu, Financijski izvještaj za 2017 , Mirjana Stojnović, Predsjednica Saveza

Predsjednica saveza, Mirjana Stojnović, nazočne je upoznala Financijskim izvještajem za 2017. g.

pri čemu je naglasila kako su sve članice putem maila primile detaljno izvješće.  

Savez je u 2017. g. prihodio samo s osnova članarina a Predsjednica Saveza je naglasila kako su sva obavezna financijska izvješća uredno podnesena.

S obzirom na niske prihode i rashode Saveza, kompletno financijsko poslovanje i dalje samostalno  vodi Mirjana Stojnović pri čemu je naglasila kako ona to neće moći raditi i u slučaju da dođe do značajnijeg porasta prihoda i rashoda Saveza.

Stanje na računu Saveza na kraju 2017. godine iznosi 3.713,00 kn .

Mirjana Stojnović je također podnjela izvještaj o aktivnstima Saveza u 2017. godini koji je članicama dostavljen i putem maila zajedno s pozivnom na Skupštinu.

Glavne  aktivnosti u protekloj godini  su bile:

 1. Izborna Skupština koja je održana 8.04.2017. u Velikoj Gorici. Izabrana su nova upravljačka tijela Saveza te su imenovane dvije radne skupine koju su dobile posebne zadatke.
 2. Radi velike udaljenosti članova Upravnog odbora. ( M.Stojnović, Rijeka; Suzana Živković, Šibenik te Darko Matić, Velika Gorica) nije održana niti jedan sastanak ali su se konzultacije po potrebi održavale mailovima  ili telefonom.
 3. Ostvarena je suradnja sa ustanovama i učilištima u sklopu rješavanja pitanja izobrazbe kadrova u području intervencija pomoću konja.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb preuzela je ulogu koordinatora za izradu programa izobrazbe u području terapijskog jahanja/intervencija pomoću konja, te je u ponedjeljak, 10. travnja 2017. god. održan prvi radni sastanak šire skupine koju su činili predstavnici ERF-a, HS IPK-a, HSTJ-a,  te nekih ustanova i klubova. Tijekom godine održana su 4 radna sastanka u Agenciji, ali su se  usuglašavanja  po pitanju programa provodila putem interneta. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu preuzeo je izradu Programa usavršavanja dok je Program osposobljavanja preuzela uža stručna radna skupina. U izradi oba programa smo kao predstavnici HS IPK bili značajno zastupljeni. Prošlo je točno godinu dana otkako je započet posao na izradi Programa izobrazbe kadrova te se s velikim zadovoljstvom može reći da su programi konačno završeni, usuglašeni i usvojeni kao takvi.

 1. Rad na Standardu područja intervencije pomoću konja započeo je početkom 2018. godine. Radna skupina koja je imenovana na prošloj Skupštini intenzivno je radila na dokumentu i krajem ožujka ponudila prvi radni prijedlog. Ponuđeni dokument je zamišljen kao dokument koji treba stalno dopunjavati i oblikovati a daljnji korak koji je potrebno učiniti je primjena tog dokumenta u praksi. Iz tog je razloga potrebno što prije izraditi i primijeniti Pravilnik o licenciranju (radni naziv).
 2. Rad na izmjenama i dopunama Statut HS IPK za sada nije saživio u potpunosti ali je članicama dana mogućnost predlaganja izmjena i dopuna.
 3. Suradnja među udrugama/klubovima niti u ovom mandatnom razdoblju nije na bila na zavidnoj  Po pitanju projektnih partnerskih odnosa postoji suradnja među  nekim članicama što je pohvalno i zadovoljavajuće.  Preporuča se da svaka članica preuzme aktivnu ulogu te ukoliko  nešto organizira pozove druge članice kako bi se suradnja proširivala.
 4. Po pitanju međunarodne suradnje i nadalje se održavaju kontakti sa kolegama iz susjednih zemalja. Sa Zavodom Nazaj na konja, iz Slovenije, s kojim Udruga „Pegaz“ a onda i indirektno i HS IPK, imamo dugogodišnju suradnju. Suradnja se održava i s kolegama iz Srbije, iz Udruženja „Potkovica“ Beograd, koji su boravili u Rijeci gdje je bilo  govora o razvijanju suradnje. Redovite pozive dobivamo od Fakulteta za sport, Beograd koji organizira Međunarodnu  konferenciju svake godine  „Sport i životna sredina“ sa širokim rasponom tema.

Spremnost na jaču suradnju pokazale su i predstavnice iz Bosne i Hercegovine koje su  se odazvale pozivu i prisustvuju ovoj Skupštini a koje se prvenstveno interesiraju za edukaciju.

Zaključak Ad 3.):

Skupština je jednoglasno i bez rasprave prihvatila financijsko i izvješće o radu Saveza tijekom  2017. godine

 

Ad 4  Uvodno izlaganje: Predsjednica Saveza prisutne je upoznala i s rezultatima Ankete provedene među članicama. Anketu je dostavilo 7 članica. Pregled prikupljenih podataka.

 • 5 udruga djeluje između 5 i 10 godina, dok 2 članice djeluju između 10 i 20 godina.
 • Članice svoje aktivnosti provode većinom (5) na terenima u vlasništvu privatnih osoba, manjim dijelom u vlasništvu fizičkih osoba (1) i jedinica lokalne i regionalsne uprave i samouprave (1).
 • Članice zajedno skrbe za cca 50 konja.
 • Udruge Članice Savez ukupno imaju 449 članova dok je broj korisnika programa IPK nešto manji i kreće se oko 250 osoba.
 • 132 korisnika su uključeni u terapiju pomoću konja, 72 u aktivnosti pomoću konja, 2 u sportske aktivnosti i 21 u rekreativno jahanje.
 • Udruge najčešće pružaju individualne usluge.
 • Udruge članice zapošljavaju 11 osoba među kojima su: 3 osobe na poslovima terapeuta, 1 osoba uključena u edukaciju, 1 administrativni djelatnik, 2 djelatnika na pomoćnim poslovima  i 4 osobe na ostalim poslovima. U rad se uključuje i 9 honorarnih suradnika
 • U rad udruga uključeno je 143 volontera.
 • Udruge članice se financiraju sredstvima iz različitih izvora pri čemu 3 udruge provode projekte koji su financirani sredstvima iz međunarodnih izvora, 2 iz nacionalnih a 2 iz sredstava jedinica lokalne i regionalne samouprave.
 • 4 udruge naplaćuju TPK i APK dok u 3 udruge korisnici participiraju u troškovima.
 • 6 udruga provodi programe usmjerene samofinanciranju a 1 članica to radi djelomično.
 • Programe provode: 3 hipoterapeuta, 2 terapeuta TPK, 6 trenera/instruktora terapijskog jahanja i 3 osobe s visokom stručnom spremom ali bez edukacije u području TPK i APK.

 

Ad 5.) Predstavljanje „Nastavnog programa usavršavanja za poslove terapeuta za provedbu terapija pomoću konja“ i „ Nastavnog programa osposobljavanja za poslove instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom“ -M.Drempetić, Udruga Don Kihot

Matea Drempetić (Udruga Don Kihot) je predstavila proces sastavljanja nastavnih programa te same programe. Naglasila je kako dosadašnja edukacija u sklopu Hrvatskog olimpijskog odbora nije bila primjerena te se nije provodila dugi niz godina što je dovelo do toga da zainteresirani stručnjaci odlaze na edukaciju u inozemstvo.

Nastavni program usavršavanja za poslove terapeuta za provedbu terapija pomoću konja

Očekivana verifikacija programa omogućit će provođenje u Hrvatskoj. Verifikaciju vodi Agencija za strukovno obrazovanje odraslih a samu edukaciju će provodititi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet iz Zagreba.

Uvjeti za uključivanje u edukaciju:

 1. VSS (edukacijski rehabilitatori, logopedi, socijalni pedagozi, fizioterapeuti, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, radni terapeuti, kineziterapeuti, liječnici različitih specijalizacija)
 2. potvrdu HKS-­a o položenoj jahačkoj dozvoli i/ili višoj razini jahanja
 3. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova terapeuta u terapijama pomoću konja
 4. potvrda o nekažnjavanju

Nastavni program uključuje:

 1. 123 sata teorijske nastave (izvodi se u učionici)
 2. 77 sati vježbi (izvodi se u učionici i na jahalištu)
 3. 60 sati praktične nastave   (u cijelosti se izvodi na jahalištu i uvjet za pohađanje je stjecanje jahače dozvole)

UKUPNO: 260 sati

Nastavni plan i program:

 • Terapije pomoću konja (T*=10)
 • Briga o konjima i specifičnosti u terapiji pomoću konja (T=29, V**=35)
 • Načela i strategije u terapijama pomoću konja (T=14, V=35)
 • *Osnovne značajke djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (T=35)
 • Učinci terapija pomoću konja (T=23)
 • Metode procjene i izrada individualiziranih programa u terapijama pomoću konja (T=8, V=22)
 • Mjere sigurnosti i prva pomoć (T=4, V=5)
 • Praktična nastava (PN=60)
 • UKUPNO:260 sati

*Teorija, **Vježbe

Završna provjera stečenih znanja i kompetencija:

 • teorijski dio programa provjerava se pismenim i usmenim putem prema sadržaju nastavnog programa
 • praktični dio programa podrazumijeva provjeru kompetencija stečenih u praktičnom dijelu nastave kroz demonstraciju izvedbe sata terapije pomoću konja
 • polaznici vode dnevnik prakse koji potpisuje mentor

Matea Drempetić je izvjestila kako je za početak edukacije potrebno da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta verificira nastavni program te da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet donese potrebne odluke i pravilnike potrebne za provođenje ove edukacije. Smatra kako bi prvi ciklus edukacije mogao započeti u akademskoj godini 2019/2020.

Nastavni program osposobljavanja za poslove instrukotra aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom

Matea Drempetić je istakla kako je nastavni program na verifikaciji,  tek kad process završi bilo koja ustanova registirarana za poslove obrazovanja odraslih može preuzeti program i početi provoditi edukaciju.

Uvjeti za uključivanje u edukaciju:

 • minimalno završena srednja škola
 • navršenih 18 godina života
 • potvrda HKS-a o položenoj jahačoj dozvoli ili višoj razini (natjecateljska licenca za dresurno i/ili preponsko jahanje)
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova instruktora/ice jahanja za osobe s invaliditetom
 • potvrda o nekažnjavanju

Trajanje programa:

 • Teorijski dio: 70 sati (izvodi se u učionici)
 • Vježbe: 30 sati (izvode se u učionici i na jahalištu)
 • Praktična nastava: 60 sati (izvodi se na jahalištu koje ispunjava propisane uvjete)
 • UKUPNO: 160 sati

Nastavni plan i program:

 1. Građa i funkcija ljudskog tijela (T=8)
 2. Osnove pristupa u radu s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom (T=21, V=4)
 3. Mjere sigurnosti i prva pomoć (T=4; V=5)
 4. Intervencije pomoću konja (T=23, V=6)
 5. Osnove rada s konjima u aktivnostima pomoću konja (T=14, V=15)
 6. PRAKTIČNA NASTAVA (PN=60)

Završna provjera stečenih znanja i vještina:

 1. pismena provjera provodi se iz teorijskog dijela nastave
 2. iz nastavnih cjelina Osnove pristupa u radu s djecom s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, Intervencije pomoću konja i Osnove rada s konjima u aktivnostima pomoću konja provodi se i usmena provjera
 3. praktična provjera podrazumijeva provjeru praktičnih znanja stečenih u praktičnom dijelu nastave kroz demonstraciju elemenata tehnike jahanja u programu APK i metodičkih vježbi za podučavanje istih

 

Zaključak Ad 5)

Skupština je informirana o izradi nastavnih programa, sadržaju  i načinu realizacije istih.

 

Ad. 6. ) Standardi područja intervencija pomoću konja- M.Stojnović, Udruga Pegaz

Mirjana Stojnović je na početku izlaganja naglasila važnost donošenja Standarda koji će postati referentni okvir za procjenu rada udruga-članica Saveza a sve s ciljem da se osiguraju minimalni standardi kvalitete koje svaka članica Saveza mora zadovoljavati u svom djelovanju.  Istakla je kako je upravo zadovoljavanje kriterija kvalitete u provođenju aktivnosti članica, bit postojanja Saveza.

Uslijedio je kratki pregled glavnih poglavlja Standarda uz napomenu kako su svi sudionici Skupštine s materijalom prethodno upoznati jer su ga prije mjesec dana dobili putem maila.

Glavna područja Standarda intervencija pomoću konja su:

 1. Opće odredbe
 2. Menadžment organizacije
 3. Prostor
 4. Skrb o konjima
 5. Terapijski tim
 6. Metode, oblici, instrumenti
 7. Znanstveno-istraživački rad

Tijekom predstavljanja glavnih područja sudionici su se povremeno uključivali s pitanjima ili prijedlozima.

Teme otvorene tijekom predstavljanja radnog dokumenta Standarda pomoću konja:

 • Standardi ukazuju na potrebu da se u praksi regulira edukacija za vodiče konja u terapiji jer je praksa raznolika i ponekad to (iz praktičnih razloga) obavljaju osobe koje nemaju dovoljno znanja
 • Potebno je uvesti jasnu sistematizaciju radnih mjesta
 • Vezano uz prijedlog iz postojećeg teksta Standarda da je za obavljanje poslova Izvoditelja aktivnosti pomoću konja potrebna srednjoškolsko obrazovanje HKO-4.2 (četverogodišnji program) prisutni članovi Skupštine su izrazili svoje neslaganje jer je taj prijedlog u neskladu s nastavnim programom osposobljavanja za poslove instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom koji je u procesu verifikacije. Naime, prema predloženom nastavnom programu u edukaciju će se moći uključiti i osobe sa završenim trogodišnjim srednjoškolskim programom.

Članovi skupštine predložili su izmjene teksta Standarda u smislu usuglašavanja standarda s predloženim nastavnim programom: Izvoditelj aktivnosti pomoću konja je osoba koja mora imati najmanje  srednjoškolsko obrazovanje ( HKO-4.1) i dodatne edukacija iz područja APK.

 • U raspravi je istaknuto kako je u potrebno razraditi sustav licenciranja i obnavljanja licence kako bi stručnjaci koji provode programe pomoću konja održavali visoku razini stručnih kompetencija za pružanje usluga korisnicima.
 • U raspravi je također naglašeno kako je iznimno važno educirati stručnu i širu javnost o postojanju Saveza i aktivnostima koje se poduzimaju kako bi se osigurala visoka kvaliteta pruženih usluga koju nude članice. Suzana Živković (KK Kolan) je istakla kako je važno otvoriti Savez javnosti putem radionica, otvorenih vrata udruga i sličnim događanjima kako bi sami korisnici mogli prepoznati kvalitetan rad.

Vezano uz temu uloge Saveza u osiguranju kvalitete intervencija pomoću konja, Mirjana Stojnović je naglasila kako su veliki problem udruge koje djeluju izvan bilo kojeg saveza a nude  usluge. Članovi Skupštine predložili su da se svim udrugama za koje se zna da nude usluge terapije pomoću konja ili aktivnosti pomoću konja, uputi poziv na suradnju i učlanjenje u Savez.

 • Vezano uz nastavak rada na sustavnoj primjeni Standarda, Mirana Stojnović je rekla kako je to važan i žuran posao s kojim bi trebalo što prije nastaviti. Predloženo je da se do iduće Skupštine izradi radni „Pravilnik o ocjenjivanju članica i primjeni Standarda u području intervencija pomoću konja“ te da se započne s procesom pilot-primjene Pravilnika. Na temelju iskustva iz pilot-primjene, do iduće Skupštine izradit će se konačni prijedlog Pravilnika kojim će biti određeno tko će voditi ocjenjivanje i po kojim kriterijima.
 • Matea Drempetić je rekla kako je iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih upućena primjedba kako je termin „specijalno pedagoško jahanje“ nejasan termin jer nije jasno tko ga može provoditi te se predlaže termin „edukacijsko-rehabilitacijsko jahanje“

 

Zaključak Ad 6.):

 • Skupština je jednoglasno podržala tekst dokumenta „Standardi u području intervencija pomoću konja“ uz dopunu da na poslovima „Izvoditelja aktivnosti pomoću  konja mogu raditi osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem (razina HKO 4.1) i dodatom edukacijom iz područja APK/IPK.
 • Radna skupina ima zadatak izraditi „Pravilnik o licenciranju i primjeni Standarda u području intervencija pomoću konja“ te započeti s pilot-primjenom. Do iduće Skupštine treba završiti radni dokument, obaviti pilot-primjenu Pravilnika i na temelju iskustva u pilot-primjeni izraditi konačni prijedlog Pravilnika.  
 • Potrebno je doraditi terminologiju koja se koristi u dokumentu te pojam „specijalno pedagoško jahanje“ zamijeniti pojmom „edukacijsko-rehabilitacijsko jahanje“.
 • Savez će uputiti poziv na suradnju i učlanjivanje svim udrugama za koje se vjeruje provode IPK.
 • Potrebno je pojačati napore za veću vidljivost aktivnosti Saveza i njegovih članica.

 

Ad 7. ) Predstavljanje instrumentarija za istraživački rad DORI-Matea Drempetić, Don Kihot

Matea Drempetić iz Udruge Don Kihot predstavila je instrument za procjenu i praćenje napretka korisnika terapija pomoću konja, DORI  (Documentation and Observation for Riding Interventions)

Instrument je razvijen u German Research Centre for Equine-Assisted Therapy s ciljem stvaranja alata za procjenu i praćenje napretka jer je za svaki stručni i profesionalni terapeutski rad prije provedbe aktivnosti potrebno  izraditi individualizirani plan i program koji se temelji na detaljnoj procjeni korisnika  a tijekom provedbe programa potrebno je dokumentirano praćenje i evaluacija rada.

Instrument je namijenjen praćenju djece od 4 do 10 godina starosti a provodi se strukturiranim promatranjem – objektivnim zapažanjem situacija i osoba.

Dijete se procjenjuje u 4 ključna razvojna područja:

 1. a) senzomotorno razvojno područje
 2. b) kognitivno-kreativno područje
 3. c) govorno-jezično područje
 4. d) socio-emocionalno područje

Procjena sadržava ukupno 82 elementa (postavljeni zadaci) koji se ocjenjuju prema ordinalnoj skali od 0 – 5

Procjena se vrši u tri trenutka tijekom provedbe, prije početka, nakon 10 susreta i na kraju tretmana.

Kako u pitanju nisu normirane vrijednosti, pojedinačni se rezultati promatraju samo u odnosu na rezultate promatranog djeteta u nekom drugom trenutku

Članovi Skupštine su naglasili kako je ovo vrlo dobrodošao alat za procjenu učinaka/napretka u terapiji te su pokazali interes za njegovo korištenje.  Matea Drempetić je rekla kako je autorima instrumenta poslala upit o mogućnosti prijevoda instrumenta te educiranja stručnjaka za njegovo korištenje no do sada nije dobila odgovor.

U slučaju pozitivnog odgovora planira organizirati jednodnevnu edukaciju za stručnjake zainteresirane za njegovo provođenje.

 

Zaključak Ad. 7.)

Skupština je jednoglasno primila na znanje informaciju o DORI instrumentu

 

Ad. 8.) Plan rada i financijski plan za naredno razdoblje – M.Stojnović, predsjednica HS IPK

Mirjana Stojnović je za iduće razdoblje predložila idući plan rada:

Plan rada za naredno razdoblje ( 2018.-2019.)

 1. Aktivno sudjelovanje u procesima uspostave izobrazbe kadrova na

nacionalnoj razini

 1. Primjena STANDARDA kvalitete usluga u području IPK
 2. Izrada Pravilnika o licenciranju (radni naziv)
 3. Jačanje mreže organizacija po kriteriju kvalitete rada i programa
 4. Poticanje partnerske suradnje među članicama na razini:

– komunikacije (aktiva, dinamična, otvorena i pravovremena)

– partnerskih projekata

 1. Suradnja sa ustanovama i visokim učilištima
 2. Suradnja sa nadležnim institucijama
 3. Organizacija stručnih skupova – primjeri iz prakse ( min.1 x godišnje)
 4. Povezivanje sa međunarodnim organizacijama
 5. Aktiviranje web stranice

 U idućem razoblju očekuje se slična dinamika prihoda i rashoda kao i protklih godina.

 

Zaključak Ad 8.):

Skupština je jednoglasno prihvatila plan rada i financijski plan za iduće jednogodišnje razdoblje.

 

Ad 9. ) Razno:

Prijedlog komisije za izradu Pravilnika o licenciranju

 • Za članove komisije predloženi su: Mirjana Stojnović (Udruga Pegaz) , Matea Drempetić (Udruga Don Kihot)) i Josip Knezić (Udruga fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja).

Prijedlog komisije za izradu Strateškog plana za naredno razdoblje

 • Za članove komisije predloženi su: Mirjana Stojnović (Udruga Pegaz), Suzana Živković (KK Kolan) i Marijana Ač Rapčan (KK Eohippus).

 

Izbor člana Upravnog odbora ( zamjena)

Zbog prestanka djelovanja udruge HIRON iz Velike Gorice potrebno je pronaći zamjenu za Darka Matića koji je bio član Upravnog odbora iz te Udruge.

Članovi skupštine su predložili da uz Mirjanu Stojnović i Suzanu Živković, u Upravni odbor bude izabrana Marita Mučić iz Udruge Don Kihot.

Ostalo

Tijekom Skupštine članovi su iznijeli dodatne prijedloge:

 • Suzana Živković: na idućoj Skupštini održati prezentacije svih članica o načinima financiranja
 • Marijana Ač Rapčan: tražiti financijska sredstva za edukaciju članica putem prijave na natječaje. Članovi su suglasni da je dobro prijaviti tu aktivnost u slučaju da se objavi natječaj na koji bi se ta aktivnost mogla prijaviti
 • Josip Knezić: Uputiti MDOMSP dopis o radu Saveza a pogotovo vezano uz informaciju da je u tijeku izrada Pravilnika o intervencijama pomoću životinja pa bi bilo dobro da Savez bude upoznat s prijedlogom Pravilnika
 • Potrebno je aktivnije prezentirati rad članica u medijima pa se predlaže konktaktiranje lokalnih televizija
 • Suzana Živković predlaže da se napravi letak s informacijama o Savezu
 • Suzana Živković je informirala članove Skupštine o nedavnom posjetu Sportske inspekcije u KK Kolan.

Zaključak Ad.9):

Predstavnici Skupštine su jednoglasno podržali prijedloge o imenovanju članova komisija za izradu Pravilnika o licenciranju i Strateškog plana udruge, kao i imenovanje nove članice Upravnog odbora.

Ostale informacije su primljene na znanje.

Skupština Udruge završena je u 16.00 sati

 

Zapisničar:  Tamara Sremec

Ovjerovitelj zapisnika: Anita Trstenjak

Predsjednica HSIPK: Mirjana Stojnović